Cele projektu

Celem głównym jest rozwój kompetencji zawodowych ratowników medycznych w obszarze istotnym dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych, jakim jest hipotermia. Dzięki przewidzianemu w ramach projektu doskonaleniu zawodowemu ratowników medycznych, nastąpi rozwój kompetencji zawodowych oraz kwalifikacji tej grupy zawodowej.

Oś Priorytetowa V Wsparcie obszaru zdrowia, Działanie 5.4. Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Realizacja projektu: 01.05.2017 – 30.04.2019

Grupa docelowa/uczestnicy projektu:

Grupę docelową objętą wsparciem w ramach projektu stanowią „przedstawiciele innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”, zatrudnieni w publicznym systemie ochrony zdrowia i wykonujący czynności zawodowe ratownika medycznego. Projekt skierowany jest do wszystkich ratowników medycznych, bez ograniczeń wiekowych, związanych z płcią oraz zajmowanym stanowiskiem.

W projekcie mogą wziąć udział zarówno osoby pracujące na stanowisku dyspozytora, kierownika lub członka wyjazdowego zespołu ratunkowego, a także ratownicy pracujący w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR).

Działania w ramach projektu:

  1. Rekrutacja uczestników szkoleń – rejestracja poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy
  2. Przeprowadzenie egzaminów wstępnych oraz postępowania kwalifikacyjnego dla uczestników szkolenia zgodnie z określonymi kryteriami włączenia
  3. Przeprowadzenie szkoleń dla ratowników medycznych podnoszących kompetencje zawodowe w zakresie postępowania z pacjentem w hipotermii
  4. Przeprowadzenie egzaminów końcowych dla uczestników celem sprawdzenia efektów kształcenia

Terminy szkoleń:

Łącznie w ramach projektu planowanych jest 20 edycji szkoleń, które zostaną zrealizowane w dwóch seriach:

  1. I seria w okresie od 01.10.2017 do 30.04.2018 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)
  2. II seria w okresie – od 01.09.2018 do 31.03.2019 – (przeprowadzonych zostanie 10 edycji kursu, w każdej weźmie udział 24 osoby)

Szkolenia podzielone będą na część teoretyczną dotyczącą hipotermii oraz część praktyczną z wykorzystaniem stacji ćwiczeniowych. W trakcie części praktycznej zastosowana zostanie symulacja medyczna o charakterze tzw. real action training. Program szkolenia został sformułowany w języku efektów kształcenia w dwóch stopniach szczegółowości, w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM) i zapewnia wsparcie edukacyjne oparte na twardych podstawach naukowych, odnosząc się wyłącznie do tematyki medycznej.

Na zakończenie uczestnictwa w kursie planowana jest walidacja nowo nabytych kompetencji, złożona z egzaminu pisemnego (test) oraz praktycznego. Po uzyskaniu min. 75% poprawnych odpowiedzi, uczestnik kursu otrzyma certyfikat szkolenia. Każdy z uczestników zostanie poproszony o uzupełnienie ankiety oceniającej.

Planowane efekty projektu:

Realizacja projektu spowoduje podniesienie wiedzy dużej grupy ratowników medycznych w dziedzinie wczesnej detekcji hipotermii i kwalifikacji poszkodowanych do leczenia metodą krążenia pozaustrojowego dzięki czemu, pośrednio przyczyni się do zmniejszenia śmiertelności pacjentów, niepełnosprawności, komplikacji zdrowotnych czy też wyłączenia z rynku pracy osób dotkniętych tym zjawiskiem.

Wartość projektu: 1 179 192,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 993 823,01 zł
Koordynator projektu: dr n.med. Tomasz Darocha